HER MAĞAZADAN YAPACAĞINIZ 500 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE KARGO BEDAVA!

Abonelik Aydınlatma Metni

Abonelik Aydınlatma Metni

Artizan Pazarlama Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak artizandunyasi.com (“Site”) adresinde yer alan “E-Bültene Abone Ol” bölümüne e-posta bilginizi girmeniz halinde veya kampanyalardan faydalanmak amacıyla telefon numaranızı paylaşmayı kabul etmeniz halinde e-posta bilginiz ve telefon numaranız işlenmektedir. Telefon numarası ve E-posta bilgisinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ve ilgili mevzuatı gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır. 

Veri Sorumlusu 

E-posta ve telefon numarası bilginiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen veri sorumlusu sıfatı ile Ebuziya Tevfik Sokak No:3/7 Çankaya Ankara adresinde mukim Şirket tarafından aşağıdaki açıklamalarla sınırlı olmak üzere kaydedilmekte, işlenmekte, saklanmaktadır.  

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri, Hukuki Sebebi ve İşleme Amaçları Nelerdir?

E-posta ve telefon numarası bilginiz Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde belirtildiği üzere yalnızca açık rızanızın bulunması halinde toplanmakta ve işlenmektedir. 

E-posta ve telefon numarası bilginiz Site’deki “E-Bültene Abone Ol” bölümünde bulunan e-posta bilgisinin doldurulması suretiyle veya diğer iletişim kanallarıyla e-posta bilginizi ve telefon numaranızı vermeniz durumunda elektronik ortamda toplanmaktadır. E-posta ve telefon numaranız bilginiz 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde davet, kutlama, reklam, promosyon, tanıtım ve kampanya içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kullanılacaktır. 

E-posta Bilginiz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Şirket tarafından e-posta bilginiz ve telefon numaranız yalnızca ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla veya talep gelmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve Şirket avukatlarına hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aktarılacaktır. Bunun haricinde bilgileriniz üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmaz. 

Kullanıcı Olarak Haklarınız Nelerdir?

  • Kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince;
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. 

Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirkete daha önce bildirilen ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvuruda;

a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bulunması zorunludur.


Başvurunuzu [email protected] mail adresi üzerinde Şirket’e iletebilirsiniz. Ayrıca Site’de yer alan formu “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nun imzalı bir nüshasını Ebuziya Tevfik Sokak No:3/7 Çankaya Ankara adresine yukarıdaki başvuru koşullarını yerine getirmeye yarayan bilgi ve belgeler ile birlikte iletmeniz halinde talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır. Ayrıca ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görülmesi halinde başvurucudan ek bilgi talep edilebilir. Başvuru cevabının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.